+48 608799623   

Gramatyka angielska - czasy

Present Simple

Present Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a używamy go w następujących sytuacjach:

Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np.
I often visit my aunt in summer. - (Ja) często odwiedzam moją ciocię w lecie.

Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np.
I live in Warsaw. - Mieszkam w Warszawie.

Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np.
Joan has got black hair and blue eyes.

Opisujemy znane prawdy, fakty, np.
Earth goes around the Sun. - Ziemia krąży wokół słońca.

Czynności dziejące się w dłuższych okresach czasu, np.
Tom lives in Lublin. - Tom mieszka w Lublinie.

Opisywanie, streszczanie filmów (narracja)

W przysłowiach.

Oficjalnie ustalony termin wydarzenia, np.
The match starts at 10 tomorrow. - Mecz zaczyna się jutro o 10.

W wyrażaniu uczuć: to love (kochać), to like (lubić), to hate (nienawidzić).

Czasu tego NIE UŻYWAMY mówiąc o czynnościach, które odbywają się w tej chwili.

Zdania twierdzące

Szyk zdania twierdzącego w czasie Present Simple wygląda następująco:

Podmiot + orzeczenie + reszta zdania
I + live + in Warsaw
(Mieszkam w Warszawie)

Pamiętajmy o dodaniu końcówki "-s" do orzeczenia, jeśli mówimy o III osobie liczby pojedynczej (he, she, it).

Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie "do not" (don't) albo "does not" (doesn't w przypadku III osoby liczby pojedynczej i nie wstawiamy wtedy "-s" do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + do/does not + orzeczenie + reszta zdania
I + do not + live + in Olsztyn
(Nie mieszkam w Olsztynie)
He + does not + live + in Olsztyn
(On nie mieszka w Olsztynie)

Pytania

Pytania tworzymy przez dodanie przed zdaniem "do" albo "does" (w przypadku III osoby liczby pojedynczej, przy czym nie wstawiamy wtedy "-s" do orzeczenia). Szyk zdania wygląda następująco:

Do/does + podmiot + orzeczenie + reszta zdania?
Do + I + live + in Olsztyn?
(Czy ja mieszkam w Olsztynie?)
Does + he + live + in Olsztyn?
(Czy on mieszka w Olsztynie?)

Typowe okoliczniki czasu

Przykładowe zdania

Present Continuous

Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o:

Zdania twierdzące

Szyk zdania twierdzącego wygląda następująco:

Podmiot + "to be" (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
np.
I + am + eating + chocolate now.

(Jem czekoladę.)

Forma "to be" zależy od podmiotu:

- I am = I'm
- you are = you're
- he/she/it is = he's/she's/it's
- we are - we're
- they are = they're

Zdania przeczące

Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:

Podmiot + "to be" (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
np.
I + am + not + eating + chocolate now.
(Nie jem czekolady.)

Forma "to be" zależy od podmiotu:

- are not = aren't
- is not = isn't

Pytania

Szyk zdania przeczącego to inwersja, czyli zamiana miejscami potmiotu z "to be" w odpowiedniej formie:

"To be" (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania?
np.
Am + I + eating + chocolate now?
(Czy jem teraz czekoladę?)

Forma "to be" zależy od podmiotu:

- are not = aren't
- is not = isn't

Typowe okoliczniki czasu

Przykłady zdań

Present Perfect

Present Perfect to czas, który sprawia sporo trudności początkującym uczniom, głównie ze względu na to, że nie ma polskiego odpowiednika. Jest to czas łączący w pewien sposób przeszłość z teraźniejszością. To co go charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a stosujemy go w następujących sytuacjach:

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + gone + to Scotland once.
(Pojechałam raz do Szkocji.)

- have - stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I - ja, you - ty/wy, we - my, they - oni/one);
- has - stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he - on, she - ona, it - to/ono).

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + not + gone + to Scotland.
(Nie pojechałam do Szkocji.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku - przesunięcie have/has na początek zdania:

Have/has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania
Have + you ever + gone + to Scotland?
(Czy kiedykolwiek pojechałaś do Szkocji?)

Typowe okoliczniki czasu

Formy ściągnięte (zwięzłe)

Przykłady zdań

Present Perfect Continuous

Opis czasu Present Perfect Continuous

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Stosujemy go w następujących sytuacjach:

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
I + have + been running + for 15 minutes.
(Biegłam przez 15 minut.)

- have - stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I - ja, you - ty/wy, we - my, they - oni/one);
- has - stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he - on, she - ona, it - to/ono).

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + have/has not been + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
I + have not been running + for 15 minutes.
(Nie biegałam przez 15 minut.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku - przesunięcie have/has na początek zdania:

Have/has + podmiot + been + czasownik z końcówka "-ing" + reszta zdania
Have + you + been + running + for 15 minutes or half an hour?
(Biegłaś przez 15 minut czy pół godziny?)

Typowe okoliczniki czasu

Formy ściągnięte (zwięzłe)

Przykłady zdań

Past Simple

Opis czasu

Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.

Zdania twierdzące

1. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + was/were + reszta zdania
np.:
I + was + here last Tuesday.
(Byłam tu w zeszły wtorek.)

W przypadku czasownika "to be" - "być" występują inne formy dla poszczególnych osób. Dla osób: I, he, she, it - formą przeszłą jest "was", a dla pozostałych "were".

2. Jeśli w zdaniu występuje inny czasownik niż "to be", wtedy szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + czasownik (w II formie) + reszta zdania
np.:
I + went + there last Tuesday.
(Poszłam tam w zeszły wtorek.)

Jeśli czasownik jest regularny, tworzymy formę przeszłą przez dodanie do niego końcówki "-ed" bądź "-d". Jeśli jednak jest nieregularny, musimy użyć II formy przeszłej, której trzeba się po prostu nauczyć z listy nieregularnych czasowników, która powinna znajdować się w każdym słowniku angielskim.

Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie po (was not, were not) albo po (did not) w przypadku pozostałych czasowników. jest formą przeszłą od "do", dlatego czasownik ma już zwykła formę zamiast przeszłej.

1. Szyk zdania przeczącego wygląda następująco dla czasownika "to be":

Podmiot + was/were + not + reszta zdania
np.:
I + was + not + here last Tuesday.
(Nie było mnie tu w zeszły wtorek.)

2. Dla pozostałych czasowników:

Podmiot + did + not + czasownik + reszta zdania
np.:
I + did + not + go + there last Tuesday.
(Nie poszłam tam w zeszły wtorek.)

Pytania

1. Jeśli używamy czasownika "to be", pytanie tworzymy przez przestawienie tych słówek na początek zdania, czyli przez tzw. inwersję, a szyk zdania wygląda następująco:

Was/were + podmiot + reszta zdania
np.:
Was + I + here last Tuesday?
(Czy byłam tu w zeszły wtorek?)

2. W przypadku pozostałych czasowników pytanie tworzymy przez wstawienie na początku zdania , a szyk zdania wygląda następująco:

Did + podmiot + czasownik + reszta zdania
np.:
Did + I + go + there last Tuesday.
(Czy ja tam poszłam w zeszły wtorek?)

Typowe okoliczniki czasu

Przykłady zdań

Past Continuous

Czas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np. Robiło się ciemno. - It was getting dark.).

Zdania twierdzące

Aby utworzyć zdanie twierdzące, należy skonstruować je w następujący sposób:

Podmiot + was/were + czasownik (z końcówką "ing") + reszta zdania
np.:
I + was + watching + TV at 7 pm.
(Oglądałam TV o 19.)

- was - przeszła forma czasownika "to be" stosowana dla 1 i 3 osoby liczby pojedynczej (I - ja, he - on, she - ona, it - to/ono);
- were - przeszła forma czasownika "to be" stosowana dla 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób w liczbie mnogiej (you - ty/wy, we - my, they - oni/one).

Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie po (was not = wasn't, were not = weren't).

Szyk zdania przeczącego wygląda następująco:

Podmiot + was/were + not + czasownik (z końcówką "ing") + reszta zdania
np.:
I + was + not + watching TV + at 7 pm.
(Nie oglądałam TV o 19.)

Pytania

Pytania tworzymy przez tzw. inwersję, czyli przestawienie was/were na początek zdania:

Was/were + podmiot + czasownik (z końcówką "ing") + reszta zdania
np.:
Were + you + watching + TV at 7 pm?
(Czy oglądałaś TV o 19?)

Typowe okoliczniki czasu

Przykłady zdań

Past Perfect

Past Perfect to czas przeszły dokonany (można też powiedzieć - zaprzeszły), który stosujemy w następujących sytuacjach:

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania
The party + had already + finished + when I got there.
(Impreza już się skończyła kiedy tam dotarłam.)

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + had + not + III forma czasownika + reszta zdania
The party + had + not + finished yet + when I got there.
(Impreza nie skończyła się jeszcze kiedy tam dotarłam.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Past Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku - przesunięcie had na początek zdania:

Had + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania?
Had + the party already + finished + when you got there?
(Czy impreza już się skończyła kiedy tam dotarłaś?)

Jak widać na przykładzie powyższych zdań, użycie czasu Past Perfect łączy się z użyciem czasu Past Simple, ponieważ ukazuje uprzedniość pewnego zdarzenia względem innego. Dlatego też często w takich zdaniach używamy "before - zanim" albo "after - po".

Typowe okoliczniki czasu

 

Przykłady zdań

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous to czas przeszły niedokonany (można też powiedzieć - zaprzeszły niedokonany), który stosujemy w następujących sytuacjach:

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + had + been + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
He + had + been + drinking coffee + before she came.
(On pił kawę zanim ona przyszła.)

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + had + not + been + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
He + had + not + been + drinking coffee + before she came.
(On nie pił kawy przed jej przyjściem.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku - przesunięcie had na początek zdania:

Had + podmiot + been + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
Had + you + been + drinking coffee + before she came?
(Czy piłeś kawę zanim ona przyszła?)

Jak widać na przykładzie powyższych zdań, użycie czasu Past Perfect Continuous łączy się z użyciem czasu Past Simple, ponieważ ukazuj uprzedniość pewnego zdarzenia względem innego. Dlatego też często w takich zdaniach używamy "before - zanim" albo "after - po".

Typowe okoliczniki czasu

Przykłady zdań

Simple Future

Future Simple to czas przyszły prosty, który stosujemy w następujących sytuacjach:

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania
I + will + come + to you tomorrow.

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + will + not + orzeczenie + reszta zdania
I + will + not + come + to you tomorrow.

Budowa pytania

Will + podmiot + orzeczenie + reszta zdania
Will + I + come + to you tomorrow.

"Will" i "shall"

Zwykle po podmiocie stosuje się "will", jednak w 1 osobie liczby zarówno pojedynczej, jak i mnogiej, w zdaniach twierdzących i przeczących, możemy je zastąpić słówkiem "shall", co jednak stosuje się wyjątkowo rzadko. Forma z "shall" jest używana tylko w Wielkiej Brytanii (w USA nie) i jest formą grzecznościową. Forma ta jest częściej stosowana w pytaniach, w których grzecznie oferujemy swoją pomoc, np.:

Shall I open the window? - Czy mam otworzyć okno?

Pytamy w ten sposób, czy dana osoba życzy sobie, aby otworzyć okno.

Forma "shall" może występować w pozostałych osobach oprócz I i we, jednak w tym przypadku ma formę rozkazu, groźby bądź obietnicy, np.:

You shall go there at once. - Masz tam natychmiast iść.

Formy ściągnięte

Formy ściągnięte w zdaniu twierdzącym wyglądają tak samo dla "will" i "shall":

Formy ściągnięte w zdaniu przeczącym:

Future Continuous

Future Continuous to czas przyszły ciągły, który stosujemy w następujących sytuacjach:

  czynność, która będzie trwała w danym momencie w przyszłości, będzie niedokonana;

  chęć wyrażenia uprzejmego zapytania (np. Will you be taking breakfast early tomorrow? - Będziesz jutro jadła wcześniej śniadanie?).

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + will + be + czasownik (z końcówką "ing") + reszta zdania
I + will + be + watching TV + at 8 pm.
(O 20 będę oglądać TV.)

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + will + not + be + czasownik (z końcówką "ing") + reszta zdania
I + will + not + be + watching TV + at 8 pm.
(Nie będę oglądać TV o 20.)

Budowa pytania

Will + podmiot + be + czasownik (z końcówką "ing") + reszta zdania
Will + you + be + watching TV + at 8 pm?
(Czy będziesz oglądać TV o 20?)

"Will" i "shall"

Zwykle po podmiocie stosuje się "will", jednak w 1 osobie liczby zarówno pojedynczej, jak i mnogiej, w zdaniach twierdzących i przeczących, możemy je zastąpić słówkiem "shall", co jednak stosuje się wyjątkowo rzadko. Forma z "shall" jest używana tylko w Wielkiej Brytanii (w USA nie) i jest formą grzecznościową.

Formy ściągnięte

Formy ściągnięte w zdaniu twierdzącym wyglądają tak samo dla "will" i "shall":

  I will/shall = I'll

  you will/shall = you'll

  he/she/it will/shall = he'll/she'll/it'll

  we will/shall = we'll

  they will/shall = they'll

Formy ściągnięte (skrócone) w zdaniu przeczącym:

  will not = won't

  shall not = shan't

Przykłady zdań

  I will be learning all day tomorrow. - Jutro będę się uczyć cały dzień.

  He will be cleaning the dishes at 2 pm. - On będzie zmywał naczynia o 14.

  What will you be doing this time next year? - Co będziesz robił za rok o tej samej

Future Perfect

Future Perfect to czas przyszły dokonany. Czas ten stosujemy do określenia czynności, która skończy się w określonym momencie w przyszłości lub też zanim zacznie się następna czynność, wydarzenie, moment w przyszłości. Zawsze należy określić czas precyzujący do kiedy lub w jakim czasie dana czynność zostanie zakończona.

Zdania twierdzące

Podmiot + will + have + past participle (III forma czasownika - dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma) + reszta zdania

np.

We + will + have + written + these letters + by the end of the day.

Zdania przeczące

Podmiot + will + not + have + past participle (III forma czasownika - dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma) + reszta zdania

np.

We + will + not + have + written + these letters until the end of the day.

Pytania

Will + podmiot + have + past participle (III forma czasownika - dla czasowników regularnych: czasownik z końcówką -ed", dla nieregularnych - odpowiednia forma) + reszta pytania

np.

Will + we + have + written + these letters until the end of the day?

Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe:

  by - do (jakiegoś momentu), np. by tomorrow

  before - zanim, przed, np. before midnight

  by the time - do czasu, zanim,

  in - za, np. in 3 years' time - za 3 lata

Przykłady

  I will have cooked dinner for our family by 3 pm.

  These people will have built the new building before the end of August.

  By next month we'll have bought all needed clothes.

  My son will have repaired his bike by Monday.

  She will have finished her work by this time.

  Our children will have left this place next week.

Future Perfect Continuous

Future Perfect Coninuous to czas przyszły. Stosujemy go kiedy mówimy o czynności / wydarzeniu / sytuacji, ktOra na ogół już jakiś czas trwa i będzie trwać do określonego momentu w przyszłości. Ważne jest trwanie tej czynności przez pewien czas, jej ciągłość.

Czasu tego możemy użyć również w przypadkach, gdy chcemy pokazać skutek czy efekt czynności z przyszłości.

Zdania twierdzące:

Podmiot + will + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta zdania

np.

His friends + will + have + been + waiting + for him for two hours.

Zdania przeczące:

Podmiot + will + not + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta zdania

np.

I + will + not + have + been + eating + meat for two years by June.

Pytania:

Will + podmiot + have + been + czasownik w formie podstawowej + ing + reszta pytania

np.

Will + Mark + have + been + learning + in France for two months by next Monday.

Charakterystyczne przysłówki częstotliwości:

  all - cały, - np. all the morning, all day

  since - od, - np. since Monday

  for - od, - np. for two weeks

  by do, - np. by next Monday

  how long...? - od jak dawna...?

Przykłady

  My Dad will be very tired when he gets back home because he will not have been resting for all two days.

  I will have been reading my new book for two hours before my friend comes to see me.

  Will your sister have been preparing food for the party for two hours by 3 o'clock?

  My boyfriend and I will have been dating for five months by September.

  Ted won't have been going to work for a week by Tuesday.

  Before we come to Belfast, my son will have been sleeping for three hours.

Future Continuous in the Past

Czasu tego używamy, gdy:

  chcemy powiedzieć, że jakaś czynność w przeszłości miała trwać przez jakiś czas w przyszłości, (np. I was sure that I would be learning hard the following day. – Byłam pewna, że następnego dnia będę się ciężko uczyć).

  w mowie zależnej, gdzie zastępuje czas Future Continuous, (np. He told us that he would be flying to New York at one p.m. – Powiedział nam, że o pierwszej po południu będzie leciał do Nowego Jorku).

  w II okresie warunkowym lub mieszanym (np. If I had a car I would be going to my friend now. – Gdybym miał samochód, jechałbym teraz do mojego przyjaciela).

Budowa zdania twierdzącego

Zdanie twierdzące w czasie Future Continuous in the Past konstruujemy zgodnie z poniższym schematem:

Podmiot + would (should) + be + czasownik z końcówką „ing” + reszta zdania She thought + we + would + be + watching + TV in the afternoon. (Ona sądziła, że po południu będziemy oglądać telewizję).

Budowa zdania przeczącego

W celu utworzenia zdania przeczącego w czasie Future Continuous in the Past, słówko „not” stawiamy po „would”. W mowie nieoficjalnej możemy zastosować skrót „wouldn’t”.

Podmiot + would (should) + not + be + czasownik z końcówką „ing”+ reszta zdania She thought + we + would + not + be + watching + TV in the afternoon. (Ona sądziła, że po południu nie będziemy oglądać telewizji).

Budowa pytania

Aby utworzyć pytanie w czasie Future Continuous in the Past, stosujemy inwersję, czyli przestawiamy słówko „would” przed podmiot.

Would + podmiot + be + czasownik z koncówką „ing” + reszta pytania Would + we + be + watching + TV in the afternoon? (Oglądalibyśmy telewizję po południu?)

Przykłady zdań:

  I was said that he would not be teaching our class next year. (Powiedziano mi, że on nie będzie nas uczył w przyszłym roku).

  Her parents supposed that she would be working the following week. (Jej rodzice przypuszczali, że ona będzie pracować w następnym tygodniu.)

  Would you be eating so much if you were fat? (Jadłbyś tak dużo, gdybyś był gruby?)

Inne sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim

Present Simple

Czas Present Simple funkcję czasu przyszłego przyjmuje tylko wówczas, gdy jest mowa o rozkładach jazdy, np. pociągów, autobusów, planach lekcji w szkole, rozkładach zajęć i innych wydarzeniach, których termin jest oficjalnie ustalony.

The plane lands at four o’clock.
What time do you finish your French lesson?

Present Continuous

Czasu Present Continuous dla wyrażenia przyszłości używamy tylko w przypadkach, gdy mowa jest o czynnościach zaplanowanych i wcześniej ustalonych.

I am going to the dentist on Wednesday.
We are watching this new film on DVD tomorrow.

Future Simple

Czasu przyszłego prostego używamy kiedy coś oferujemy lub o coś prosimy, kiedy mówimy o czymś, co uważamy za pewne oraz gdy mówimy o czymś spontanicznie, bez wcześniejszego planowania.

Will you help me in the shopping?
I think they will go to the disco tonight.

To be going to

Tej formy używamy, gdy chcemy powiedzieć o naszych planach i podjętych decyzjach na przyszłość.

Zdanie oznajmujące:

podmiot + to be (am, is, are) + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

My neighbours + are + going + to + buy + a new car.

Zdanie przeczące:

podmiot + to be (am, is, are) + not + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

She + is + not + going + to + study + next year.

Pytanie:

to be (am, is, are) + podmiot + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania?

np.

Are + you + going + to + visit + Europe + this + summer?

Wyrażenie to stosujemy również w przypadku gdy mowa o nieuchronnych i niezależnych od nas wydarzeniach bądź ich skutkach, np. Look, it’s going to rain.

To be to

Formy tej używamy stosunkowo rzadko, wyłącznie w przypadku kiedy chcemy, aby ktoś coś zrobił lub też my sami dostaliśmy jakieś polecenie do wykonania. Wyrażenie to stosujemy więc w przypadku kiedy jest mowa o konieczności wykonania danej czynności, która wynika z wcześniejszego planu.

Zdanie oznajmujące:

podmiot + to be (am, is are) + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

He + is + to + clean + his entire flat.

Zdanie przeczące:

podmiot + to be (am, is are) + not + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

I + am + not + to + write + this essay for you.

Pytanie:

to be (am, is are) + podmiot + to + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania?

np.

Are + they + to + swim + 1 km long?

To be about to

Wyrażenia tego używamy, kiedy mówimy, że zaraz coś się wydarzy.

Podmiot + odpowiednia forma czasownika to be + about to + czasownik w formie podstawowej

np.

He is about to come back home. It is about to rain again.

  Części mowy

Przedimki

Przedimki

Przedimki w języku angielskim poprzedzają w zdaniu rzeczowniki; nie mają odpowiednika w języku polskim. Przedimki dzielimy na określone i nieokreślone.

Przedimki nieokreślone

Do tej grupy należy przedimek "a" oraz "an". Przedimki te stosujemy wyłącznie do rzeczowników w odniesieniu do policzalnych rzeczowników w liczbie pojedynczej, w stosunku do rzeczy, osób czy zwierząt, których nie znamy, lub, gdy o kimś/o czymś mówimy po raz pierwszy. Przedimek "an" stawiamy przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski lub niewymawialnej spółgłoski. W przypadku, gdy rzeczownik rozpoczyna się od spółgłoski, stawiamy przedimek "a". Przedimek nieokreślony może też wystąpić w wyrażeniach określających ilość i w określeniach częstotliwości. Np.:

  a mouse – mysz

  a car – samochód

  an egg – jajko

  a lot of – dużo

  once a month – raz w miesiącu

Przedimek określony

Przedimek określony „the” używamy:

w odniesieniu do rzeczowników w liczbie pojedynczej, w stosunku do konkretnych osób/rzeczy, o których wspomniano uprzednio lub które znamy; np.:

  This is a man. The man is tall and handsome. (To jest mężczyzna. Mężczyzna jest wysoki i przystojny.)

w odniesieniu do rzeczowników w liczbie mnogiej, np.:

  I saw the small cats yesterday. (Widziałem wczoraj małe kotki.)

w odniesieniu do rzeczowników niepowtarzalnych, jedynych w swoim rodzaju, np.:

   The sky is very cloudy today. (Niebo jest dzisiaj bardzo zachmurzone.)

przed nazwami rzek, mórz, oceanów, łańcuchów górskich, pustyń, np.:

  They have seen the Pacific twice this year. (Widzieli Pacyfik dwa razy w tym roku.)

przed tytułami nadawanymi głowom państwa, np.:

  I don’t like the Queen. (Nie lubię królowej.)

przed nazwami budynków użyteczności publicznej, np.:

  Where is the Ritz? (Gdzie jest hotel Ritz?)

przed przymiotnikami określającymi grupę ludzi, przed nazwami narodowości, np.:

  There is more and more the poor every year. (Co roku jest coraz więcej biednych.)

przed nazwami wydarzeń historycznych, np.:

  My grandfather was born during the Second World War. (Mój dziadek urodził się w czasie II wojny światowej.)

przed przymiotnikami w stopniu najwyższym, np.:

  I’m not the smallest in the class. (Nie jestem najmniejsza w klasie).

przed nazwami instrumentów, np.:

  He can’t play the piano. (On nie potrafi grać na fortepianie.)

Przedimek zerowy

Przedimek zerowy to po prostu brak przedimka przed rzeczownikiem. W zdaniu nie stawiamy żadnego przedimka:
gdy mówimy o czymś w sensie ogólnym, np.:

  I don’t like apples. (Nie lubię jabłek.)

przed nazwami jezior, wysp, gór, parków, np.:

  I would like to see Mount Everest. (Chciałbym zobaczyć Mount Everest.)

przed nazwami miast, ulic, krajów, stanów, np.:

  Could you tell me where Haller Street is, please? (Czy mógłbyś mi, proszę, powiedzieć,  gdzie jest ulica Hallera?)

przed nazwami własnymi, np.:

  This is James. (To jest Jakub.)

przed nazwami posiłków, np.:

  I have breakfast at seven a.m. (Jadam śniadanie o siódmej.)

przed nazwami dni, miesięcy, świąt, np.:

  Let’s meet on Friday. (Spotkajmy się w piątek.)

przed nazwami przedmiotów szkolnych, np.:

  We haven’t got maths today. (Nie mamy dzisiaj matematyki.)

Przysłówki

jest częścią mowy, która określa w zdaniu czasownik. Czasem zdarza się, że przysłówek określa przymiotnik lub inny przysłówek.

Podział przysłówków

Wyróżniamy:

  przysłówki czasu, np.: tomorrow - jutro, later – później, now – teraz

  przysłówki częstotliwości, np.: sometimes – czasami, often – często, hardly ever – prawie nigdy

  przysłówki miejsca, np.: here – tutaj, there – tam, anywhere – gdziekolwiek

  przysłówki sposobu, np.: beautifully – pięknie, quickly – szybko, accurately – dokładnie

Tworzenie przysłówków

Większość przysłówków tworzy się od przymiotników, poprzez dodanie końcówki – „ly”. Jeśli przymiotnik kończy się na –„le”, usuwamy –„e” i dodajemy samo –„y”. Jeśli przymiotnik kończy się na –„y”, usuwamy -„y” i dodajemy –„ily”. Jeśli przymiotnik kończy się na –„ic”, dodajemy –ally” np.:

  polite – politely (grzeczny – grzecznie),

  comfortable – comfortably (wygodny – wygodnie)

  easy – easily (swobodny – swobodnie)

  dramatic – dramatically (dramatyczny – dramatycznie)

Niektóre przysłówki pochodzą od rzeczowników, np.:

  day – daily (dzień – dziennie)

  month – monthly (miesiąc – miesięcznie)

Wyjątki:

Niektóre przysłówki wyglądają identycznie z przymiotnikami:

  hard – hard (trudny – trudno)

  late – late (późny – późno)

  fast –fast (szybki – szybko)

  cold – cold (zimny- zimno)

  small – small (mały – mało)

  high – high (wysoki – wysoko)

  good – well (dobry – dobrze)

Stopniowanie przysłówków

Przysłówki stopniuje się podobnie do przymiotników.

1. Przysłówki jednosylabowe

Aby utworzyć stopień wyższy, do przysłówka w formie podstawowej dodajemy końcówkę –„er”. Aby utworzyć stopień najwyższy, do przysłówka w formie podstawowej dodajemy końcówkę –„est”, a przysłówek poprzedzamy przedimkiem „the”. np.

  fast – faster – the fastest (szybko – szybciej – najszybciej)

  cold – colder – the coldest (zimno – zimniej – najzimniej)

2. Przysłówki wielosylabowe

Aby utworzyć stopień wyższy, przed przysłówkiem w formie podstawowej zakończonym na –„ly” wstawiamy „more”. Aby utworzyć stopień najwyższy, przed przysłówkiem w formie podstawowej zakończonym na –„ly” wstawiamy „ the most”. np.:

  comically – more comically – the most comically (śmiesznie – śmieszniej – najśmieszniej)

  solemnly – more solemnly – the most solemnly (uroczyście – bardziej uroczyście – najbardziej uroczyście)

3. Przysłówki nieregularne

  well – better – the best (dobrze – lepiej – najlepiej)

  badly – worse – the worst (źle – gorzej – najgorzej)

  far – farther (further) – the farthest (furthest) (daleko – dalej – najdalej)

  little – less –the least (mało – mniej – najmniej) much - more – the most (dużo – więcej – najwięcej)


Liczebniki główne i porządkowe


1 - one - first
2 - two - second
3 - three - third
4 - four - fourth
5 - five - fifth
6 - six - sixth
7 - seven - seventh
8 - eight - eight
9 - nine - ninth
10 - ten - tenth
11 - eleven - eleventh
12 - twelve - twelfth
13 - thirteen - thirteenth
14 - fourteen - fourteenth
15 - fifteen - fifteenth
16 - sixteen - sixteenth
17 - seventeen - seventeenth
18 - eighteen - eighteenth
19 - nineteen - nineteenth
20 - twenty - twentieth
30 - thirty - thirtieth
40 - forty - fortieth
50 - fifty - fiftieth
60 - sixty - sixtieth
70 - seventy - seventieth
80 - eighty - eightieth
90 - ninety - ninetieth
100 - one hundred - one hundredth

Powyżej najpierw widzimy liczbę, a potem utworzony z niej liczebnik porządkowy. Stosuje się go np. przy mówieniu kto był na którym miejscu w wyścigu, na którym piętrze ktoś mieszka itp., np.:

John was the third. - John był trzeci.
I live on the first floor. - Mieszkam na pierwszym piętrze.

Aby ze zwykłej liczby utworzyć liczebnik porządkowy (pierwszy, drugi, trzeci itd.) należy dopisać do niego końcówkę "-th" i poprzedzić go słówkiem "the".

Tylko niektóre liczebniki porządkowe odchodzą nieco od tej zasady i np. od liczby five liczebnikiem porządkowym jest the fifth.

W przypadku pełnych dziesiątek, liczebnik porządkowy tworzymy to w trochę inny sposób, a mianowicie zamieniamy końcówkę "-ty" na "-tieth".


Zaimki osobowe


Zaimkami osobowymi są słówka takie jak: ja, ty, on, ona, ono/to, my, wy, oni. W języku angielskim są to następujące słowa:

- I (zawsze z wielkiej litery) - ja
- you - ty
- he - on
- she - ona
- it - ono/to

- we - my
- you - wy
- they - oni/one

W czasie Present Simple należy zwrócić szczególną uwagę na osobę, o której mowa. W przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę "-s" lub "-es", np.

Hannah goes to work by bus (Hannah jeździ do pracy autobusem).

W czasie Present Perfect (Simple i Continuous) słówkiem zmieniającym się jest "have", które w 3 osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę "has", np.

My friend has just moved to my city (Moja przyjaciółka właśnie przeprowadziła się do mojego miasta).

W Past Simple i Past Continuous 1 i 3 osoba liczby pojedynczej (I, he, she, it) formą przeszłą od słówka "być" ("to be") jest "was", podczas gdy w przypadku pozostałych osób jest to słówko "were", np.

I was going to call you but I forgot about it (Miałam zamiar zadzwonić do Ciebie, ale

Czasowniki nieregularne

Poniżej znajdują się czasowniki nieregularne. W pierwszej kolumnie wypisane są czasowniki w formie "infinitive", czasowniki z drugiej kolumny stosuje się w czasie past simple, a z trzeciem kolumny we wszystkich perfectach. Zostały one podzielone na pewne grupy, aby ułatwić ich naukę.

infinitive

past simple

past participle

tłumaczenie

czasowniki z identyczną formą w każdej z odmian

beset

beset

beset

dręczyć, prześladować

broadcast

broadcast

brobroadcast

nadawać, emitować

burst

burst

burst

przebijać, rozrywać

cast

cast

cast

(za)rzucać

cost

cost

cost

kosztować

cut

cut

cut

ciąć

fit

fit

fit

pasować

hit

hit

hit

uderzać

hurt

hurt

hurt

boleć, ranić

let

let

let

pozwalać

put

put

put

kłaść

quit

quit

quit

rzucać, opuszczać

read

read

read

czytać

set

set

set

ustawiać

shed

shed

shed

zrzucać, przelewać

shut

shut

shut

zamykać

split

split

split

dzielić

spread

spread

spread

rozkładać, roznosić

czasowniki z identyczną formą w I i II kolumnie

beat

beat

beaten

bić

czasowniki z identyczną formą w I i III kolumnie

become

became

become

zostawać, stawać się

come

came

come

przyjść

overcome

overcame

overcome

pokonać

run

ran

run

biec

czasowniki z identyczną formą w II i III kolumnie

behold

beheld

beheld

ujrzeć

bend

bent

bent

zginać, wyginać

bind

bound

bound

przywiązywać, wiązać

bleed

bled

bled

krwawić

breed

bred

bred

hodować, rodzić

bring

brought

brought

przynosić

build

built

built

budować

buy

bought

bought

kupować

catch

caught

caught

łapać

cling

clung

clung

trzymać się kurczowo

creep

crept

crept

skradać się

deal

dealt

dealt

rozdawać, wymierzać

dig

dug

dug

kopać

feed

fed

fed

karmić

feel

felt

felt

czuć

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znajdować, odnajdywać

foretell

foretold

foretold

przepowiadać

dwell

dwelt

dwelt

mieszkać

flee

fled

fled

uciekać

fling

flung

flung

ciskać, rzucać

get

got

got

dostawać

grind

ground

ground

kruszyć, mielićć

hang

hung

hung

powiesić (coś)

hang

hanged

hanged

powiesić (kogoś)

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hold

held

held

trzymać

lay

laid

laid

kłaść, położyć

lead

led

led

prowadzić

keep

kept

kept

trzymać

kneel

knelt

knelt

klękać

leave

left

left

wyjeżdżać, zostawiać

lend

lent

lent

pożyczać (komuś)

lose

lost

lost

tracić

make

made

made

robić

mean

meant

meant

oznaczać

meet

met

met

spotykać

misunderstand

misunderstood

misunderstood

nie rozumieć, źle zrozumieć

must

had to

had to

musieć

pay

paid

paid

płacić

say

said

said

mówić

shine

shone

shone

świecić, błyszczeć, lśnić

shoot

shot

shot

strzelać

sweep

swept

swept

zamiatać

seek

sought

sought

szukać

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać

sit

sat

sat

siedzieć

sleep

slept

slept

spać

slide

slid

slid

ślizgać się

sling

slung

slung

cisnąć

spend

spent

spent

spędzać, wydawać

spin

spun

spun

obracać, okręcać się

spring

sprang

sprung

skakać

stand

stood

stood

stać

stick

stuck

stuck

przyklejać, wtykać

sting

stung

stung

kłuć, żądlić

strike

struck

struck

uderzyć

swing

swung

swung

machać, wymachiwać

teach

taught

taught

nauczać

tell

told

told

mówić

think

thought

thought

myśleć

weep

wept

wept

płakać, łkać

understand

understood

understood

rozumieć

win

won

won

wygrywać

wind

wound

wound

nakręcać

wring

wrung

wrung

wykręcać, załamywać

czasowniki, które mają "i" w I formie, "a" w II i "u" w III

begin

began

begun

rozpoczynać, zaczynać

drink

drank

drunk

pić

ring

rang

rung

dzwonić

shrink

shrank

shrunk

kurczyć się

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

tonąć (o statku)

stink

stank

stunk

śmierdzieć

swim

swam

swum

pływać

czasowniki, które mają kilka możliwych odmian

awake

awoke

awoken, awakened

(o)budzić

bet

bet, betted

bet, betted

zakładać się

bid

bid, bade

bid, bidden

oferować, licytować

burn

burned, burnt

burned, burnt

palić, spalać

dream

dreamed, dreamt

dreamed, dreamt

śnić, marzyć

lean

leant, leaned

leant, leaned

opierać, pochylać się

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

skoczyć, skakać

learn

learnt, learned

learnt, learned

uczyć się

light

lighted, lit

lighted, lit

zapalać, oświetlać, rozpalać

prove

proved

proved, proven

udowadniać

pozostałe czasowniki

arise

arose

arisen

powstawać, pojawić się

be

was, were

been

być

bear

bore

borne

nieść, nosić

befall

befell

befallen

przytrafiać się

bite

bit

bitten

(u)gryźć

blow

blew

blown

wiać, dmuchać

break

broke

broken

tłuc, bić, łamać

can

could

be able

móc

choose

chose

chosen

wybierać

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

rysować

drive

drove

driven

prowadzić (samochód)

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

upadać, spadać

fly

flew

flown

latać

forbid

forbade

forbidden

zabraniać

forget

forgot

forgotten

zapominać

forgive

forgave

forgiven

wybaczać

forsake

forsook

forsaken

porzucać

freeze

Froze

frozen

mrozić, zamarzać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść

grow

grew

grown

rosnąć

hide

hid

hidden

chować, ukrywać

know

knew

known

znać, wiedzieć

lie

lay

lain

leżeć, kłaść się

ride

rode

ridden

jeździć (konno)

rise

rose

risen

rosnąć, wzrastać

saw

sawed

sawn

piłować

see

saw

seen

widzieć

shake

shook

shaken

potrząsać

show

showed

shown

pokazywać

slay

slew

slain

zgładzić, uśmiercić

speak

spoke

spoken

mówić

steal

stole

stolen

kraść

strive

strove

striven

dążyć do czegoś

swear

swore

sworn

kląć, przeklinać, przysięgać

take

took

taken

brać

tear

tore

torn

drzeć

throw

threw

thrown

rzucać

tread

trod

trodden

stąpać

wake

woke

woken

budzić

wear

wore

worn

nosić, mieć na sobie

write

wrote

written

pisać

  Konstrukcje gramatyczne

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne to odrębna grupa czasowników, które w zdaniu występują zawsze przed czasownikiem głównym. Występują one zawsze w tej samej formie. Zdania pytające z czasownikiem modalnym tworzy się poprzez inwersję, a przeczenia – dodając do czasownika modalnego słówko „not”. Najważniejsze czasowniki modalne:

  – oznacza możliwość lub umiejętność wykonania danej czynności. Odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. Ma też znaczenie zezwolenia, służy ponadto do wyrażania propozycji i próśb. Np.: He can jump very high. – On potrafi skakać bardzo wysoko.

  – oznacza możliwość lub umiejętność posiadaną w przeszłości. Stosowany również do pytań o pozwolenie, próśb, bardziej grzeczny niż „can”. Np.: He could run very fast when he was young. – On potrafił bardzo szybko biegać, kiedy był młody.

  – oznacza zezwolenie, jest to forma bardziej oficjalna. Występuje w czasie teraźniejszym. Np.: They may leave this place now. – Oni mogą opuścić teraz to miejsce.

  – oznacza zezwolenie, stosowane w czasie przeszłym. Używa się też do wyrażenia grzecznej prośby. Np. He might go to the disco yesterday. – On mógł iść wczoraj do dyskoteki.

  – oznacza konieczność, przymus zrobienia czegoś. Posiada tylko formę czasu teraźniejszego, występuje wyłącznie w zdaniach oznajmujących. Np.: John must work very hard. – Jan musi pracować bardzo ciężko.

  Have to – oznacza konieczność, przymus zrobienia czegoś, występuje we wszystkich czasach gramatycznych, zarówno z zdaniach oznajmujących, jak i twierdzących i pytających. Np.: He has to study very hard if he wants to pass this exam. – On musi dużo się uczyć, jeśli chce zdać ten egzamin.

  – oznacza silny zakaz. Odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. Np.: You mustn’t drink alkohol. – Nie wolno ci pić alkoholu.

  – stosuje się do wyrażania próśb, ofert lub sugestii. Np.: Shall we go to the party tomorrow? –Czy pójdziemy jutro na przyjęcie?

  – oznacza powinność, obowiązek zrobienia czegoś. Służy również do udzielania rad, pytania o radę, tworzenia trybu warunkowego oraz mowy zależnej. Np.: You should eat more fruit. – Powinieneś jeść więcej owoców.

  Ought to - oznacza konieczność, obowiązek zrobienia czegoś, stosowany w sytuacjach bardziej oficjalnych. Np.: He ought to study more. – On powinien więcej się uczyć.

  – stosowany do tworzenia czasów przyszłych oraz do wyrażenia próśb. Np.: Will you open the window, please? – Czy otworzysz okno, proszę?

  – służy do tworzenia trybu warunkowego, mowy zależnej, do wyrażania próśb w sytuacjach bardziej oficjalnych oraz do wyrażania przypuszczenia. Np.: I would lend you some money if I had. – Pożyczyłbym ci trochę pieniędzy, gdybym je miał.

  – oznacza konieczność, potrzebę zrobienia czegoś. Np.: I need go to the dentist because I have toothache. – Muszę iść do dentysty, ponieważ boli mnie ząb.

  – oznacza brak konieczności. Może być stosowany zamiennie z czasownikami don’t have to oraz don’t need to. Np.: Mary needn’t (doesn’t have to / doesn’t need to) go by bus because her boyfriend has got a car. – Mary nie musi jechać autobusem, ponieważ jej chłopak ma samochód.

  Had better – służy do wyrażania rad. Np.: You had better go to bed and rest. – Lepiej idź do łóżka i wypocznij.

  Be able to – być w stanie coś zrobić Np.: She will be able to explain that. – Ona będzie w stanie to wyjaśnić.

Szyk przestawny (inwersja stylistyczna)


Inwersja stylistyczna, bardzo popularna w języku angielskim, to szyk przestawny w zdaniu. Polega na zamianie miejscami podmiotu i orzeczenia w zdaniu. Tworzymy ją, aby podkreślić nacisk na coś, oddać dramaturgię danej sytuacji. Na ogół występuje w języku pisanym i oficjalnym.

Zastosowanie

Po wyrażeniach przysłówkowych.

Inwersja występuje najczęściej przy wyrażeniach negatywnych lub traktowanych jako negatywne, ale nie tylko. Dane wyrażenie przysłówkowe umieszczamy na początku zdania, kolejno orzeczenie i podmiot. Najczęstsze wyrażenia, po których można zastosować inwersję:

  po negatywnych wyrażeniach przysłówkowych - in no way, no sooner, not until, not only, at no time, on no condition, not even once, under no circumstances, on no account (occasion); po wyrażeniach przysłówkowych zaczynających się od “only”: only later, only then, only after, only by;

  w porównaniach: seldom, never, rarely, little;

  przy wyrażeniach z hardly, scarcely, barely, no sooner;

  do tworzenia zdań z: so, neither, nor;

  po czasownikach oznaczających ruch i po wyrażeniach przysłówkowych odnoszących się do miejsca;

  po słówkach: so, such, here, there.

Przykłady:

  Hardly had she got up, her mother made her go shopping.

  Seldom was I so tired and exhausted.

  Only after her going out, did I realise I loved her.

  On no condition will he go to his father.

  Neither did I.

  Into the kitchen came my cousin with his small cat.

  There is my little granddaughter!

  Such was the rain yesterday, I was all wet.

Do tworzenia niektórych pytań.

  z zastosowaniem czasowników modalnych;

  z zastosowaniem czasowników posiłkowych, np: „to be”, „to have”.

Przykłady:

  Can he swim?

  Have you got two brothers?

W okresach warunkowych.

Przy inwersji w okresach warunkowych opuszczamy słówko “if” (lub inny zastosowany spójnik).

Przykłady:

  Had he passed this important exam, I would have given him money for holidays.

  Were you rich, you would buy a villa in Hollywood.

  Does she phone me, I will buy her a present.

Too, either, neither i podobne konstrukcje

Too i either

Wyrażenia "too" oraz "either" oznaczają - "to", "także", "również". Wstawiamy je zawsze na końcu zdania, z tym że wyrażenie "too" stosujemy w zdaniach oznajmujących i pytających, natomiast "either" wyłącznie w zdaniach przeczących.

Przykłady:

  She likes my children, too.

  Are you American, too?

  I don't earn much money, either.

So do I, neither do I, nor do I

Konstrukcje te stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że też coś robimy, też coś będziemy robić, też jacyś jesteśmy itd.

W zdaniach oznajmujących stosujemy konstrukcję:

so + czasownik posiłkowy (operator) / modalny (stosownie do czasownika użytego w poprzednim zdaniu) + podmiot

Przykłady:

  She is so clever → So are you.

  They should paint their house → So should I.

W zdaniach przeczących stosujemy konstrukcję:

neither / nor + czasownik posiłkowy + podmiot

Przykłady:

  He didn't swim in this lake yesterday. -> Nor did we.

  I won’t buy a new car this year. -> Neither will I.

Used to, get used to, be used to


Used to

Konstrukcję tę stosujemy mówiąc o zwyczajach, nawykach z przeszłości, które obecnie już się zmieniły. Znaczenie konstrukcji - "zwykł coś robić".

Budowa:

Po formie "used to" stawiamy czasownik w formie podstawowej. W przeczeniu konstrukcja przyjmuje postać: didn't use to.

Przykłady:

  She used to smoke 10 cigarettes a day.

  I didn't use to sleep till ten a.m.

Be used to

Forma ta jest używana w sytuacjach, gdy mówimy, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni lub coś nam łatwo przychodzi. Po tej konstrukcji stawiamy w zdaniu czasownik z końcówką + ing (lub rzeczownik).

Przykłady:

  We are used to learning in the evenings.

  He isn’t used to eating greasy meat.

Get used to

To wyrażenie oznacza - "przyzwyczaić się do czegoś". Po tej konstrukcji również stawiamy czasownik z końcówką +ing.

Przykłady:

  I have got used to working with her ten hours a day.

  He is getting used to living in the country.

Question tags


Zastosowanie Question tags:

Forma "question tags" ma postać krótkiego pytania stawianego na końcu zdania, które w tłumaczeniu zbliżone są do "nieprawdaż?", "prawda?" Konstrukcja ta może być użyta w celu zadania pytania retorycznego, dla uzyskania potwierdzenia lub rzadziej może pełnić rolę "prawdziwego" pytania.

Konstrukcja:

Jeżeli zdanie główne jest oznajmujące, to forma "question tags" występuje jako przeczenie i odwrotnie - jeżeli zdanie główne jest zdaniem przeczącym, to forma question tags występuje jako twierdzenie.

"Question tags" zawsze występuje w tym samym czasie gramatycznym co pierwsza część zdania i jest zbudowane przy pomocy operatora charakterystycznego dla danego czasu. Jeśli główna część zdania zawiera czasownik modalny, wówczas używamy go także w "question tags".

"Question tags" dla pierwszej osoby liczby pojedynczej czasownika "to be" brzmi odpowiednio: "aren't I"? "am I"?

Wyjątki:

  Po formie "let's" stosujemy "shall we"

  Po formie rozkazującej stosujemy "will you"

Przykłady:

  He wrote this e-mail for you, didn't he?

  Mark hadn't known your wife earlier, had he?

  We should help him, shouldn't we?

  She musn't be late, must she?

  I am very clever, aren't I?

  Don't go to Mike today, will you?

  Let's go to visit our grandparents, shall we?

Would rather, had better, prefer


Would rather

Konstrukcji tej używamy mówiąc o preferencjach w konkretnej sytuacji. Po formie "would rather" / "'d rather" stawiamy czasownik w formie podstawowej. Znaczenie konstrukcji - wolałbym.

  He'd rather walk than go by bus to work.

  Would she rather eat at home than go to the restaurant?

Jeżeli mówimy o tym, co inne osoby powinny zrobić, wówczas po tej konstrukcji i wskazaniu podmiotu używamy czasu Past Simple.

  I would rather you didn't sleep all afternoon.

  I would rather he watched this classic film.

Would prefer

Występująca w języku angielskim konstrukcja "would prefer" ('d prefer) ma identyczne znaczenie jak wyrażenie "would rather" - mówimy, co byśmy woleli w danej sytuacji. Po wyrażeniu "would prefer" zdanie można budować na 3 sposoby:

  to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
  I would prefer to eat ham sandwiches.

  to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik + rather + than + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
  He would prefer to play football rather than play volleyball.

  ktoś + to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
  I'd prefer Mark to wash our car.

Prefer

Wyrażenie to stosujemy mówiąc ogólnie, iż coś wolimy. Znaczenie konstrukcji - woleć. Po wyrażeniu "prefer" zdanie można budować na 3 sposoby:

  czasownik z końcówką "ing" + "to" + czasownik z końcówką "ing"
  I prefer listening to good music to watching TV.

  bezokolicznik + rather than + bezokolicznik
  I prefer to work in the office rather than to sit at home.

  rzeczownik + to + rzeczownik (gdy porównujemy rzeczy, a nie czynności)
  He prefers novels to comic books.

Had better

Konstrukcji tej używamy, kiedy dajemy komuś rady. Po wyrażeniu "had better" / "'d better" w zdaniu stawiamy czasownik w formie podstawowej. Znaczenie konstrukcji - będzie lepiej jeśli.

  She had better learn French.

  He told me yesterday I'd better stay with him.

I wish

Wyrażenie "I wish" oznacza - "chciałbym" lub "żałuję, że nie". Może wystąpić w 3 typach zdań:

I wish + czas przeszły (Past Simple, Past Continuous)

Forma "I wis" przypomina w tym przypadku nieco II okres warunkowy. Tę konstrukcję stosujemy, kiedy mówimy o swoich życzeniach odnoszących się do teraźniejszej sytuacji, ale też i do przyszłości. W języku oficjalnym po formie "I wish" częściej używamy formy "were" niż "was".

  I wish (that) I was (were) in my own warm room.

  I wish he didn't drink his beer.

I wish + czas Past Perfect

Tę formę stosujemy, gdy mówimy o przeszłości, żałujemy, że coś się stało lub też, że coś się nie wydarzyło.

  I wish he had finished that school.

  I wish I had agreed to work for him.

  I wish I hadn't told her about it.

I wish + I would

To wyrażenie stosujemy mówiąc o przyszłości, kiedy chcemy, aby coś się wydarzyło, jednakże jednocześnie nie bardzo wierzymy, że to się spełni, jak też nie mamy zbytnio wpływu na zmianę danej sytuacji. Formy tej używamy wyłącznie w odniesieniu do czynności i akcji, nie stanów.

  I wish he would divorce her.

  I wish you would start swimming professionally.

Tej konstrukcji możemy użyć także do podkreślenia naszej irytacji, niezadowolenia wywołanego czyimś zachowaniem.

  I wish he would go to the doctor at last.

  I wish you wouldn't play computer so long.

Forma "I wish I would" nie występuje i jest niepoprawna.

Konstrukcje podobne do "I wish"

W języku angielskim istnieje kilka wyrażeń, po których - podobnie jak przy formie "I wish" w pierwszym punkcie - stosujemy czas przeszły, a mimo to zdanie odnosi się do teraźniejszości. Nie jest to więc rzeczywistość, a raczej nasze przypuszczenia i "gdybania". Najczęstsze wyrażenia: It's time / it's high time, if, if only, as if, as though, suppose, would rather, np.:

  It's time Mark went to bed.

  If only I could sing.

  Suppose you won a main prize, what would you do?

  Imagine you won a main prize, what would you do?

  I would rather you didn't leave the country.

* Wyrażenie "I wish" stosujemy też składając życzenia: I wish you all the best in your new flat.

Strona bierna (Passive Voice)

Strony biernej używamy gdy chcemy, aby zdanie brzmiało bardziej i obiektywnie. Często strona bierna występuje w tekstach pisanych, ogłoszeniach, prasie, itp. Stosujemy ją również gdy chcemy podkreślić co się z danym podmiotem dzieje kiedy wykonawca czynności nie jest znany, jest oczywisty lub jest nieważny lub też kiedy celowo nie chcemy go z jakiegoś powodu wymieniać. Ponadto używamy tej konstrukcji przy oficjalnych instrukcjach i rozkazach.

Budowa

Stronę bierną tworzymy poprzez zastosowanie czasownika "to be" w odpowiedniej formie oraz użycie imiesłowu biernego - formy past participle . W stronie biernej podmiot oraz dopełnienie zamieniają swoje miejsca w zdaniu w stosunku do zdania w stronie czynnej. Często wykonawca czynności w stronie biernej jest w ogóle pomijany. Jeśli jednak wskazujemy tegoż wykonawcę, używamy przyimka "by".

Nie wszystkie czasowniki są przechodnie, niektórych nie można użyć w stronie biernej, np.: go, walk, die, Lough.

Przykłady

  Present Simple:

  My Mum cooks beetroot soup once a week.

  Beetroot soup is cooked (by my Mum) once a week.

  Present Continuous:

  Lucy is cleaning a fridge now.

  A fridge is being cleaned (by Lucy) now.

  Past Simple:

  My parents bought a new computer last week.

  A new computer was bought (by my parents) last week.

  Past Continuous:

  I was reading a gripping novel.

  A gripping novel was being read (by me).

  Present Perfect:

  They have built this bridge since March.

  This bridge has been built (by them) since March.

  Past Perfect:

  The young terrorist had occupied the post office.

  The post office had been occupied (by the young terrorist).

  Future Simple:

  My teacher will take you to the hospital.

  You will be taken to the hospital (by my teacher).

  Future Perfect:

  He will have repaired our fence.

  Our fence will have been repaired (by him).

  Czasowniki modalne:

  We must learn this poem by heart. This poem must be learnt by heart.

Mowa zależna

Mowę zależną stosujemy, kiedy przekazujemy czyjąś wypowiedź pośrednio, nie cytując jej wprost.

Konstrukcja

W mowie zależnej występuje następstwo czasów, czyli cofamy się o czas do tyłu w stosunku do czasu użytego w mowie niezależnej.

Zmianie ulegają również określenia czasu w stosunku do zdania w mowie niezależnej:

  now -» then

  ago -» before

  next -» the following, the next

  today -» that day

  tonight -» that night

  tomorrow -» the next day, the following day

  this week -» that week

  next month -» the month after, the following month

  yesterday -» the day before, the previous day

  three days ago -» three days before

  last week -» the week before, the previous week

Poza tym zmieniają się zaimki wskazujące:

  this -» that

  these -» those

  here -» there

i odpowiednie zaimki osobowe.

Przykłady następstwa czasów

Present Simple -» Past Simple

Ann said: "I wake up at 7 o’clock everyday". Ann said (that) she woke up at 7 o’clock everyday.

Present Continuous -» Past Continuous

My uncle said: "My wife is preparing breakfast at this moment". My uncle said his wife was preparing breakfast at that moment.

Past Simple -» Past Perfect

He said: "We were in the cinema yesterday". He said they had been in the cinema the day before.

Past Continuous -» Past Perfect Continuous

Mark said: "I was watching TV last evening". Mark said he had been watching TV the previous evening.

Future Simple -» Future Simple in the Past

Our Dad said: "I will buy this vacuum for us". Our Dad said he would buy that vacuum for us.

Future Continuous -» Future Continuous in the Past

He said: "I will be working in the afternoon". He said he would be working in the afternoon.

Present Perfect -» Past Perfect

She said: "I have won 1000 PLN". She said she had won 1000 PLN.

Present Perfect Continuous-» Past Perfect Continuous

I said: "I have been learning here for three years." I said I had been learning there for three years.

I okres warunkowy -» II okres warunkowy

He said: "I will go to the beach if it is hot today again". He said (that) he would go to the beach if it was hot that day again.

Następstwa czasów nie ma:

  w przypadku czasów zaprzeszłych

   Past Perfect
   My daughter said: "I had done my homework two hours earlier". My daughter said she had done her homework two hours earlier.

   Past Perfect Continuous
   He said: "I had been digging in the garden then". He said he had been digging in the garden then.

  kiedy relacjonujemy coś, co ktoś mówi w danej chwili;

  w 0, II i III okresie warunkowym.

Czasowniki modalne

Część czasowników modalnych ulega zmianie w zdaniach w mowie zależnej, a część pozostawiamy niezmienioną:

  will -» would

  would -» would

  can -» could

  could -» could

  shall -» should

  should -» should

  may -» might

  might -» might

Przykłady:

  I said to Gerry: "You can help me with cleaning my car". I said to Gerry he could help me with cleaning my car.

  My Mum said: "Ann should study more to pass her exam". My Mum said Ann should study more to pass her exam.

Pytania

W mowie zależnej przyjmują one postać zdania oznajmującego, natomiast zasada następstwa czasów pozostaje zachowana. W przypadku pytań ogólnych stosujemy słówko "if" lub "whether", zaś w pytaniach szczegółowych pozostawiamy zaimek pytający bez zmian.

Przykłady:

  Carol asked me: "Do you like pop music?" Carol asked me if I liked pop music.

  I asked my mother: "What did you buy for supper today?" I asked my mother what she had bought for supper that day.

Conditionals (okresy warunkowe)

W języku angielskim występują tzw. zdania warunkowe, w których mówimy o tym, że jeżeli dany warunek zostanie spełniony, to nastąpi jakiś skutek.

Struktura zdania warunkowego

If + warunek + rezultat

lub

Rezultat + if + warunek

Kolejność części zdania nie ma znaczenia, jeżeli jednak całe zdanie zaczyna się od części nadrzędnej, po "if" nie stawiamy przecinka.

Najczęściej występującym spójnikiem łączącym zdanie podrzędne (warunek) ze zdaniem głównym (rezultat) jest słówko "if" - jeżeli; ponadto możemy spotkać się z następującymi spójnikami:

  when – kiedy

  unless - chyba że, jeśli nie

  on condition - pod warunkiem

  in case - w przypadku gdy

  provided, providing - o ile

  as soon as - jak tylko

  as - gdy, jako, ponieważ

  whenever - kiedykolwiek

  suppose, supposing - przypuszczając

  otherwise - w przeciwnym razie

Rozróżniamy kilka rodzajów okresów warunkowych:

0 okres warunkowy (Zero Conditional)

Używamy tylko w przypadku mowy o sytuacjach prawdziwych, tzn. kiedy coś jest zawsze prawdą, a także mówiąc o zwyczajach.

Budowa:

If + Present Simple + Present Simple

lub:

Present Simple + if + Present Simple

Przykłady:

  If you don't drink, you are thirsty.

  If you sleep well at night you feel relaxed.

I okres warunkowy (First Conditional)

Stosujemy w przypadkach, kiedy mówimy o sytuacjach / zdarzeniach przyszłych, możliwych i realnych, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

Budowa:

If + Present Simple + Future Simple (will + podstawowa forma czasownika)

lub:

Future Simple + if + Present Simple

Przykłady:

  If you are hungry, we will go to the restaurant.

  I will help you provided you tidy your room.

  Will he buy a new car if his wife passes a driving test?

II okres warunkowy (Second Conditional)

Stosujemy, kiedy mówimy o sytuacjach prawie nierealnych, praktycznie niemożliwych do spełnienia. Stosujemy te konstrukcję mówiąc o teraźniejszości bądź przyszłości, aczkolwiek dany warunek nie ma prawie żadnej szansy na zaistnienie. Okres ten jest podobny do trybu przypuszczającego w języku polskim.

Budowa:

If + Past Simple + Future Simple in the Past (would + podstawowa forma czasownika)

lub:

Future Simple in the Past + if + Past Simple

Przykład:

  If I were you, I wouldn't buy this terrible blouse.

  My friend would go around the world if he won a lot of money in lottery.

  Should Marry forgive him if he apologized her?

Zamiast słówka "would", wystąpić mogą też słówka: "should", "could", "might".

W części warunkowej zdania - po "if" - w miejsce "was" najczęściej używamy "were".

III okres warunkowy (Third Conditional)

Używamy, kiedy mówimy o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości, których już nie możemy spełnić, ponieważ szansa na to bezpowrotnie minęła.

Budowa:

If + Past Perfect + Future Perfect in the Past

lub:

Future Perfect in the Past + if + Past Perfect

Przykład:

  If my mother had driven more slowly, we would have seen the beautiful views in France.

  You would have loved this music star if you had gone with us to his concert last week.

  Would she have left her husband if she had met her first boyfriend last holidays?

Mieszane okresy warunkowe

Czasami może wystąpić pomieszanie okresów warunkowych. Zdarzy się tak w następujących sytuacjach:

Jeśli sytuacja z przeszłości ma wpływ na sytuację obecną lub przyszłą.

Budowa:

If + Past Perfect + Future in the Past

lub:

Future in the Past + if +Past Perfect

Przykłady:

  If they had visited us two weeks ago, they could attend the course this week.

  I would have my own company if I had agreed to take money from my uncle three years ago.

Jeśli sytuacja ogólna (także obecna, np. cecha charakteru bądź inna właściwość) mogła mieć wpływ na sytuację z przeszłości.

Budowa:

If + Past Simple + Future Perfect in the Past

lub:

Future Perfect in the Past + if + Past Simple

Przykłady:

  If my sister were clever, she wouldn’t have moved in together with Mark.

  Mary would have helped you in learning Russian last year if she knew this language.

Inwersja w okresach warunkowych

Przy zastosowaniu okresów warunkowych można spotkać się z inwersją, czyli szykiem przestawnym - jednakże znaczenie zdania w takim przypadku nie ulega zmianie.

Przykłady:

  If I were you - Were I you

  If he had sold it - Had he sold it

  If they could dance - Could they dance

Saxon Genetive (dopełniacz saksoński)

Dopełniacz saksoński określa przynależność rzeczy do danej osoby czy zwierzęcia. Jeśli chcemy powiedzieć coś np. o samochodzie kolegi, możemy użyć dwóch form:

  This is the car of my friend. - To jest samochód mojego przyjaciela.

  This is my friend's car. - To jest samochód mojego przyjaciela.

Oba powyższe zdania oznaczają to samo, ale drugie zdanie jest zbudowane właśnie za pomocą dopełniacza saksońskiego, czyli dodania końcówki "-'s" do rzeczownika określającego posiadacza i tej formy się częściej używa. Jeśli jednak rzeczownik kończy się na literę "s", dodajemy sam apostrof, np.:

  This is my friend's car. - To jest samochód mojego przyjaciela.

  This is my parents' car. - To jest samochód moich rodziców.

W taki właśnie sposób możemy przedstawiać znajomych, rodzinę itp.:

- My name is Jan Kowalski.
- My brother's name is Krzysztof Kowalski.
- My mother's name is Anna Kowalska.
- Krzysztof's wife's name is Agnieszka Kowalska.

Na początku była wspomniana forma "of". Stosujemy ją zawsze mówiąc o przedmiotach bądź miejscach, np. I can't see the roof of the house.

Oto inne przykłady dopełniacza saksońskiego z książki pt. "Język angielski - Repetytorium gramatyczne z ćwiczeniami" - B. Jasińska, J. Jaślan, M. Woytowicz-Neymann (str. 29):

- our teachers' books - książki naszych nauczycieli (wystarczy sam apostrof dodany do "teacher", bez kolejnego "-s");
- the women's dresses - sukienki kobiet (w tym przypadku liczba mnoga nie kończy się na "-s", więc stosujemy ogólną zasadę dodania zarówno apostrofu, jak i "-s" tuż po nim);
- my father-in-law's car - samochód mojego teścia (widzimy rzeczownik złożony, do którego dodajemy "-'s" na samym końcu);
- somebody else's idea - pomysł kogoś innego;
- Amy and Andrew's parents - rodzice Amy i Andrzeja (wymieniono kilka osób, jeśli rodzice są zarówno Lilian, jak i Andrzeja);
- Amy's and Andrew's books - książki Amy i Andrzeja (w tym przypadku chodzi o oddzielne książki każdego z nich. Gdyby oni kupili je razem, "-'s" dodalibyśmy tylko do ostatniego podmiotu, tak jak w zdaniu wyżej).

Inne ciekawe przykłady użycia dopełniacza saksońskiego:

- a three weeks' holiday - trzytygodniowy urlop;
- today's newspaper - dzisiejsza gazeta;
- at arm's length - na dystans;
- the sun's eclipse - zaćmienie słońca;
- at the baker's - u piekarza;
- to the baker's - do piekarza.

There is, there are

"There is" oznacza "jest, znajduje się", a "there are" - "są, znajdują się". "There is/are" używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco:

ZDANIA TWIERDZĄCE

Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej:
There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania
There + is + a book + on the table
(Na stole znajduje się książka)

Dla rzeczowników w liczbie mnogiej:
There + are + rzeczownik w liczbie mnogiej + reszta zdania
There + are + two books + on the table
(Na stole znajdują się dwie książki)

PYTANIA

Aby utworzyć pytanie z użyciem konstrukcji "there is/are", należy "is/are" przenieść na początek zdania. Jest to tzw. szyk przestawny/inwersja.

There is a book on the table - Is there a book on the table?
There are two books on the table - Are there two books on the table?

PRZECZENIA

Aby utworzyć przeczenie, należy dodać słówko "not" po "is" albo "are".

There is a book on the table - There is not a book on the table
There are two books on the table - There are not two books on the table

Uwaga:
Jeśli przed rzeczownikiem znajduje się przedimek określony "the", zwykle zaczynamy zdanie od podmiotu:

The computer is on my desk. - Komputer jest na moim biurku.
The books are on the table. - Książki są na stole.

Liczba mnoga

Istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej. Najczęściej tworzy się nią przez dodanie końcówki -s do formy pojedynczej. Należy także usunąć sprzed wyrazu lub ", ponieważ stawia się je tylko przed liczbą pojedynczą:

- sister (siostra) - sister (siostry)
- cat (kot) - cat (koty)
- apple (jabłko) - apple (jabłka)
- elevator (winda) - elevator (windy)

W przypadku gdy określamy dany rzeczownik, określenie to wstawia się pomiędzy przedimkiem a rzeczownikiem, np. an honest man (uczciwy mężczyzna), a great party (świetna impreza).

Czasem od tej zasady są wyjątki. Jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę: -s, -ss, -ch, -sh, -x (tzw. "syczące" końcówki) lub -o, liczbę mnogą tworzy się przez dodanie do końcówki -es:

- kiss (pocałunek) - kiss (pocałunki)
- watch (zegarek) - watch (zegarki)
- fox (lis) - fox (lisy)
- tomato (pomidor) - tomato (pomidory)

Wyjątki:

W niektórych wyrazach kończących się na -o nie dodaje się końcówki (tak jak jest napisane wyżej) tylko -s. Zasadę tą stosuje się w przypadku rzeczowników obcego pochodzenia:

- kilo (kilogram) - kilos (kilogramy)
- disco (dyskoteka) - disco (dyskoteki)
- piano (pianino) - piano (pianina)
- video (wideo) - video (widea)

Zwykle jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę -y, aby utworzyć liczbę mnogą należy zamienić -y na -i oraz dodać końcówkę -es. W skrócie, -y zamieniamy na

- bab (dziecko) - bab (dzieci)
- secretar (sekretarka) - secretar (sekretarki)

Jeśli jednak przed znajduje się samogłoska, wystarczy dodać samo

- da (dzień) - day (dni)
- bo (chłopiec) - boy (chłopcy)

Have czy have got?

Zdania twierdzące

Zarówno "have", jak i "have got" oznaczają "mieć". Często oba te zwroty mogą być stosowane zamiennie, jednak od wyboru zależy konstrukcja zdań, np.

a) I have a beautiful garden. - Mam piękny ogród.
b) I have got a beautiful garden. - Mam piękny ogród.

W przypadku zdań twierdzących, jak widać powyżej, po "have" dodaje się "got" u to jest jedyna różnica w konstrukcji.

Pytania

Spójrz teraz jak będą wyglądały pytania utworzone od tych zdań:

a) Do I have a beautiful garden? - Czy mam piękny ogród?
b) Have I got a beautiful garden? - Czy mam piękny ogród?

W zdaniu a) "have" jest zwykłym czasownikiem i jest to typowa konstrukcja pytania w czasie Present Simple. Zdanie b) ma zupełnie inną konstrukcję.

Przeczenia

A teraz spójrz na przeczenia:

a) I don't have a beautiful garden. - Nie mam pięknego ogrodu.
b) I haven't got a beautiful garden. - Nie mam pięknego ogrodu.

Po raz kolejny widać, że zdanie a) ma typową konstrukcję czasu Present Simple (przeczenie budowane jest dzięki "don't"), podczas gdy w zdaniu b) dodajemy "not" po "have".

Zastosowanie

Powyżej pojawiły się konstrukcje z "have" i "have got". Czy jednak zawsze mogą one występować zamiennie? Tylko w niektórych przypadkach:

- "have" i "have got" mogą występować zamiennie w czasie teraźniejszym w przypadku mowy o posiadaniu;
- "have" występuje często w zwrotach typu "to have a bath", "to have a cup of coffee" itp., w których to zastępuje pewne słówka. W takich zwrotach NIE WOLNO zastąpić "have" zwrotem "have got";
- w czasie przeszłym występuje tylko forma przeszła od "have"). Forma przeszła od "have got" zmieniałaby zupełnie znaczenie zdania;
- "have got" nie stosujemy w formalnym stylu.

Causative „have”

Zastosowanie

Formy "causative have" / "have something done" używamy, gdy mówimy, że coś zostało dla nas zrobione (jest właśnie robione lub będzie zrobione). My sami danej czynności nie wykonaliśmy, zrobił to dla nas ktoś inny. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, gdy coś komuś zlecamy, zatrudniamy kogoś do zrobienia czegoś.

Budowa

Konstrukcja z "causative have" wygląda następująco:

Podmiot, (który jest beneficjentem czynności) + have (w odpowiednim czasie) + rzeczownik (obiekt, na którym dokonuje się czynność) + imiesłów Past Participle (III forma czasownika)

Przykłady:

  We had our car cleaned.

  I am going to have my hair dyed.

  She is having her navel pierced now.

  He should have his tooth pulled tomorrow.

  Will you have a birthday-cake baked by this baker?

W języku angielskim może wystąpić też konstrukcja "get something done", która ma identyczne zastosowanie, jak "have something done" i możemy ich używać zamiennie:
I got my house built ten years ago.