+48 608799623   

Polityka prywatności

Polityka prywatności PKB GROT, Administratora portalu tłumaczeniowego

Informacje ogólne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Dane osobowe zbierane przez Administratora niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z w/w przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez Klientów, współpracowników i osoby zainteresowane. Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Paweł Mikczyński prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PKB GROT Paweł Mikczyński, ul. J. Porazińskiej 6/17, 85-792 Bydgoszcz, NIP 5542576124. Wszelkie informacje odnośnie przetwarzanych danych osobowych można uzyskać w drodze kontaktu osobistego bądź za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, formularza kontaktowego bądź numeru telefonu do kontaktu z PKB GROT, znajdującego się na niniejszej stronie internetowej. Przedstawicielem administratora danych osobowych do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO jest pan Stanisław Danielewicz.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

Zakres gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych to: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres dostawy, siedziba, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, NIP, PESEL, obywatelstwo, nr rachunku bankowego. Dane te są niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług przez PKB GROT. Nie oznacza to równocześnie, że wszystkie w/w dane będą wymagane do realizacji zamówionych usług.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych dla realizacji zlecenia tłumaczenia danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez PKB GROT.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówionych usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usuwane w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana; gdy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat; gdy Administrator uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez PKB GROT.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 

Uprawnienia przysługujące osobom w zakresie ich danych osobowych.

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie RODO każdy ma prawo do:

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia. Prawo do cofnięcia zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili można taką zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Skarga do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).