+48 608799623   

Regulamin

Regulamin świadczenia usług tłumaczenia przez sklep internetowy www.tlumaczenia-online24.pl należący do PKB GROT Paweł Mikczyński

§ 1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. PKB GROT – PKB GROT Paweł Mikczyński z siedzibą 85-792 Bydgoszcz, ul. J. Porazińskiej 6/17, NIP: 5542575124, REGON: 340827288. PKB GROT Paweł Mikczyński zostało zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod nr 112682.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła chęć skorzystania z usług PKB GROT drogą elektroniczną wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej.
 3. Usługa tłumaczenia – usługa polegająca na przetłumaczeniu dokumentu dostarczonego przez Klienta za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej, z dokonaniem poświadczenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) lub bez takiego poświadczenia, zgodnie z wolą Klienta.
 4. Umowa – umowa o świadczenie usługi tłumaczenia przysięgłego lub usługi tłumaczenia zwykłego, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie między PKB GROT a Klientem.
 5. Czas realizacji – data (dzień, miesiąc i rok), oznaczająca dzień, w którym wykonane przez PKB GROT a zlecone przez klienta tłumaczenie będzie wysłane do klienta za pomocą poczty elektronicznej lub jako list polecony priorytetowy dostarczany przez Pocztę Polska. Data wykonania tłumaczenia jest każdorazowo przekazywana klientowi w ramach wyceny tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług tłumaczenia przysięgłego i tłumaczenia niebędącego przysięgłym (zwykłego) drogą elektroniczną przez Pawła Mikczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PKB GROT Paweł Mikczyński przy ul. J. Porazińskiej 6/17, 85-792Bydgoszcz, NIP 5542576124 , REGON 340827288, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Dla prawidłowego korzystania z usług wymaga się: a) łącza internetowego o dowolnej przepustowości b) aktualnych wersji przeglądarek internetowych Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wszelkie wykonywane przez Centrum usługi tłumaczeń pisemnych realizowane są zgodnie z treścią niniejszego regulaminu świadczenia usług oraz treścią aktualnego cennika, dostępnego na stronie internetowej Centrum. Decydując się na skorzystanie z usług Centrum, Klient wypełniając formularz rejestracyjny składa oświadczenie, iż przeczytał i akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu. Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z cennikiem usług.
 5. Usługi tłumaczenia przysięgłego są wykonywane tłumaczy przysięgłych, którzy uzyskali uprawnienia w Rzeczypospolitej Polskiej. Lista tłumaczy przysięgłych prowadzona jest przez Ministra Sprawiedliwości.
 6. Klient dokonuje płatności za zlecone przez siebie tłumaczenie za pomocą przelewu lub za pomocą karty płatniczej w systemie płatności PayU.

§ 3 Składanie zleceń drogą elektroniczną

 1. Klient zawiera umowę z PKB GROT poprzez dokonanie płatności za zamówione tłumaczenie oraz zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Warunkiem przyjęcia do wykonania złożonego zlecenia drogą elektroniczną jest wypełnienie przez Klienta dostępnego na stronie internetowej www.tlumaczenia-online24.pl elektronicznego formularza zlecenia, oraz dołączenie za pośrednictwem powyższego formularza przeznaczonych do tłumaczenia dokumentów w formacie doc, PDF, xls, ppt lub JPG (w przypadku dokumentów skanowanych), określenie oczekiwanego terminu realizacji i dokonanie zapłaty wynagrodzenia za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych PayU.
 3. Zamówienia składane przez Klienta za pośrednictwem Internetu winny zawierać co najmniej dane obowiązkowe wskazane w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej sklepu internetowego www.tlumaczenia-online24.pl.
 4. Po dokonaniu płatności klient otrzyma na swój adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.
 5. Usługa tłumaczenia zostanie wykonana przy dołożeniu należytej staranności.
 6. Tłumaczenie dokumentu zostanie wysłane Klientowi we wskazanej przez niego formie – drogą elektroniczną lub przesyłką poleconą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. W miarę możliwości przetłumaczony dokument zostanie zapisany w formacie wskazanym przez Klienta.
 8. W celu zawarcia umowy nie jest konieczne założenie przez Klienta indywidualnego konta w sklepie internetowym www.tlumaczenia-online24.pl.
 9. Do każdego zamówienia, po zrealizowaniu usługi, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Jeśli klient chciałby taki dokument potwierdzający zakup usługi otrzymać droga elektroniczną lub pocztą tradycyjną, powinien o tym powiadomić PKB GROT w momencie zlecania usługi.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.pl
 11. Czas realizacji tłumaczenia określony przy składaniu zamówienia oznacza:
  1. Przy wyborze opcji wysyłki elektronicznej – datę wysyłki tłumaczenia za pomocą poczty elektronicznej.
  2. Przy wyborze opcji wysyłki pocztą tradycyjną – datę wysłania listu priorytetowego poleconego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  3. Klient nie ponosi kosztów wysyłki elektronicznej lub pocztą tradycyjną wykonanego tłumaczenia.

§ 4 Wycena

 1. Klient ma możliwość przesłania dokumentu do wyceny. Przesłanie zapytania o wycenę nie zobowiązuję Klienta do późniejszego złożenia zamówienia.
 2. Wycena przesłana klientowi przez PKB GROT ma charakter oferty i jest wiążąca dla www.tlumaczenia-online24.pl.
 3. Koszt usługi ustalany jest na podstawie liczby znaków w tekście źródłowym, która następnie przeliczana jest na strony obliczeniowe. Strona obliczeniowa obejmuje 1800 dla tłumaczenia zwykłego oraz 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczenia wierzytelnego (przysięgłego). Liczba znaków jest obliczana przy pomocy odpowiednich funkcji edytora tekstu.
 4. Istnieje możliwość negocjacji cen lub uzyskania rabatu. PKB GROT w przypadku przesłania do tłumaczenia tekstów specjalistycznych, technicznych, medycznych lub pisanych ręcznie zastrzega sobie prawo do naliczania kosztów dodatkowych, o których poinformuje klienta w ramach wyceny tekstu.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku zastrzeżeń co do terminu wykonania usługi tłumaczenia lub jej treści merytorycznej, Klient ma prawo złożyć reklamację. Klient decyduje, czy reklamacja zostaje rozpatrzona w ramach rękojmi czy gwarancji.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej (listem poleconym lub drogą elektroniczną) na adres PKB GROT, w terminie 2 lat od dnia wykonania usługi tłumaczenia lub dnia, w którym Centrum było zobowiązane do wykonania usługi tłumaczenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać zarzuty co do jakości tłumaczenia lub zarzut niedotrzymania terminu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do Centrum.
 5. Przy składaniu reklamacji Klient określa swoje żądania dotyczące doprowadzenia tłumaczenia do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 214, poz. 827) Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach zapisanych w tej ustawie, z uwzględnieniem przepisów zawartych w art.33, 34 ust. 2 i art.35
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od niezrealizowanej jeszcze w całości umowy w terminie 14 dni do daty zawarcia umowy.  W takim przypadku ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego  świadczenia. (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 214 poz.827)
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (poniżej).

§ 7 Definicje

 1. Centrum oświadcza, że zachowa w tajemnicy wszystkie informacje powierzone mu w celu wykonania umowy.
 2. Strony mogą dokonać zmiany, wyłączenia, ograniczenia stosowania w stosunkach pomiędzy nimi niniejszego Regulaminu. Zmiana, wyłączenie lub ograniczenie regulaminu winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zawierając umowę, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Centrum będzie przetwarzało dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

Wzór oświadczenia

pobierz plik PDF